سرويسها
تکنولوژی Double Conversion چيست ؟

تکنولوژی  Double Conversion: اين طراحی از جهاتی مشابه سيستم standby است با اين تفاوت که در شرايط عملکرد عادی نيز اينورتر توان خروجی را تامين مينمايد . در اين طراحی ابتدا توان AC ورودی توسط رکتيفاير به DC و سپس توسط اينورتر، DC به AC تبديل می گردد و امکان عملکرد دو سويه وجود ندارد .به هنگام خرابی منبع ورودی ويا خارج شدن توان ورودی از رواداريهای مجاز، نيز اينورتر پيوستگی توان خروجی را با استفاده از انرژی ذخيره شده باتريها تامين مينمايد، در اين طراحی عملا transfer time نخواهيم داشت .اين تکنولوژی مشخصه های کاری ايده آلی را در خروجی (مستقل از تغييرات ولتاژ و سرعت تغييرات فرکانس ورودی) فراهم می سازد و در توانهای بالاتر از1 kVA  طراحی و توليد می گردد ، اما به دليل کارکرد مداوم اينورتر ، فرسايش قطعات و المانهای پاور ، ضريب اطمينان اين سيستم کاهش می يابد ، بازده کم و تلفات انرژی و هزينه بالا نيز از ديگر معايب اين تکنولوژی است .