سرويسها
يوپی اس های استاتيک در چه توپولوژی هايی طبقه بندی می شوند؟

1- Standby (off line ) & Standby Ferro

2- Line Interactive

3- Double Conversion

4- Delta Conversion