سرويسها
ضريب اوج( Crest Factor ) چيست ؟

نسبت مقدار اوج peak به مقدار rms يک کميت متناوب را ضريب اوج گويند که در جريان با شکل موج مربعی برابربا يک وضريب اوج يک موج سينوسی برابر با 1/4 و در منابع تغذيه کامپيوترهای معمولی ضريب اوج بين 2تا 3 است .