سرويسها
توان پسيو(Reactive Power) چيست ؟

از آنجايی که جزء اصلی بارهای واقعی خاصيت القايی و خازنی می باشند توان راکتيو نيز همراه با توان اکتيو مصرف  می گردد. اين توان با واحد VAR (ولت آمپر راکتيو) اندازه گيری می شود و توسط بار مصرف نمی گردد بلکه صرف توليد ميدان مغناطيسی و ذخيره انرژی در عناصر ذخيره ساز (سلف و خازن) می شود.