سرويسها
توان حقيقی يا اکتيو Active Power) P) چيست ؟

توانی است که صرفاُ توسط يک بار مقاومتی مصرف می گردد و تماماُ به مصرف کار مفيد می رسد واحد اندازه گيری آن وات (w) می باشد.