سرويسها
تکنولوژی Delta Conversion چیست ؟

تکنولوژی  Delta Conversion:واژه دلتا که يک نماد يونانی است به معنای تفاضل يا اختلاف می با شد و نامگذاری تکنولوژی دلتا کانورژن نيز بر اساس بالانس توان خروجی با مقايسه شکل موج ورودی و خروجی در هر نقطه و جبران تفاضل موجود بوسيله کانورترهاست . اين توپولوژی که در بلوک دياگرام شکل 5 ديده ميشود حدود 5 سال پيش جهت مرتفع ساختن معايب تکنولوژی دابل کانورژن طراحی وتوليد شده است ،در شرايط عملکرد عادی توان خروجی با همکاری اينورتر اصلی و دلتا اينورتر تامين می گردد . ودر شرايط خرابی منبع ورودی ، مشابه  سيستم دابل کانورژن پيوستگی توان خروجی توسط اينورتر اصلی و با استفاده از انرژی ذخيره شده باتريها حاصل می شود .