سرويسها
SNMP چيست ؟

(Simple Network management Protocol ( SNMP

پروتکل ارتباطی است که با دادن يک IP (کد شناسايی ) به يوپی اس ميتوانيم از تمامی امکانات نرم افزار دستگاه در هر نقطه از شبکه بهره مند شويم . اين پروتکل مزايای زيادی نسبت به پورت RS232 دارد.

در مواقعی که امکان اتصال مستقيم يوپی اس از طريق پورت RS232 به نزديکترين دستگاه کامپيوتر مقدور نباشد ، سخت افزار SNMP بين پورت سريال يوپی اس و شبکه کامپيوتری قرار گرفته و سيگنال ارتباطی يوپی اس را به سيگنالهای تعريف شده برای شبکه های کامپيوتری تبديل می کند ، در اين حالت کاربرمی تواند حتی درصورت خاموش بودن تمامی کامپيوترهای شبکه ، کنترل و مونيتورينگ اطلاعات يوپی اس را از يک ايستگاه مرکزی انجام دهد .