سرويسها
پس از اتمام مدت زمان گارانتی، آیا امکان پشتیبانی مجدد فراهم است؟

واحدپشتيباني وخدمات مهندسي هيونداي درصورت درخواست مشتري،طي زمان گارانتي وياپس از اتمام اين دوران با عقد قرارداد، اقدام به ارائه خدمات نگهداري و پشتيباني دستگاه هاي يوپي اس هيونداي به صورت دوره اي يا ساليانه مي نمايد. اين سرويسها منطبق با دستورالعملهاي استاندارد جهت تست باتري،تست كامل دستگاه و گرفتن گزارش از عملكرد وخطاي صورت گرفته مي باشد .لازم به ذكراست از آنجاييكه باتري ها از اجزاء اصلي و مهم يوپي اس به شمارمي آيند ضروري است كه وضعيت و شرايط استفاده آنها موردتوجه و مراقبت بيشتري قرارگيرد . از اين رو ارائه خدمات پشتيباني ادواري در افزايش طول عمر و كارآيي يوپي اس و باتريهاي آن موثر خواهد بود.